top of page

חזון בית חינוך משעולים

Pine Spruce Branches 8

מקום להתפתחות של בני אדם הבוחרים בחיים
שמחים בם וכמהים לממש אותם לטובה

משעולים הינו בית חינוך ממלכתי, אישי, קהילתי ברוח דמוקרטית.

הלמידה במשעולים מתקיימת תוך חשיבה על סביבת הלמידה וההוראה כמורה שלישי, שילוב של למידה במרחבים פתוחים, סגורים ומרחבי חוץ. הצוות פועל להתמקצעות בדרכי הוראה מגוונות המורידות את המע"מ (מורה עומד ומלמד) ומתאימות עצמן למבנה בית החינוך ולפיתוח הלומד העצמאי, תוך דגש על מיומנויות וכישורי חיים, ומקיים חיפוש מתמיד אחר חיבורים רב גיליים.

במשעולים מתקיים שיח רציף המתייחס למשמעות העמוקה של המושג בחירה, הכולל גם את השלכות הבחירה שלי.  בחירה באיך אני רוצה ללמוד? שיעורי בית כן/לא? בחירה מתוך מגוון, בחירה בצורה ודרכי הלמידה הנוחות והמתאימות לי. בנוסף ניתן דגש רב על תחומי עניין נוספים שאינם רק הידע או מקצועות הליבה, עבור הילדים והצוות כאחד. דרכי ההערכה כוללים ימי תוצרים, מבדקים ומיפויים תלת שנתיים על פי דרישות המשרד (כולל מיצ"בים), שימוש בחוברות וספרים של משרד החינוך.

ערכים מובילים: שלומות – well being, רעות, שיח בגובה העניינים, הורים כשותפים לדרך, פתרון קונפליקטים בדיאלוג.
5x7 inch card in the Children's Day scene_סמל רקע שקוף.png
Fox with Balloons
צלצולים תשפג.jpg
bottom of page