top of page

חזון בית חינוך משעולים

חזון

מקום להתפתחות של בני אדם הבוחרים בחיים
שמחים בם וכמהים לממש אותם לטובה

משעולים הינו בית חינוך ממלכתי, אישי, קהילתי ברוח דמוקרטית.

הלמידה במשעולים מתקיימת תוך חשיבה על סביבת הלמידה וההוראה כמורה שלישי, שילוב של למידה במרחבים פתוחים, סגורים ומרחבי חוץ. הצוות פועל להתמקצעות בדרכי הוראה מגוונות המורידות את המע"מ (מורה עומד ומלמד) ומתאימות עצמן למבנה בית החינוך ולפיתוח הלומד העצמאי, תוך דגש על מיומנויות וכישורי חיים, ומקיים חיפוש מתמיד אחר חיבורים רב גיליים.

במשעולים מתקיים שיח רציף המתייחס למשמעות העמוקה של המושג בחירה, הכולל גם את השלכות הבחירה שלי.  בחירה באיך אני רוצה ללמוד? שיעורי בית כן/לא? בחירה מתוך מגוון, בחירה בצורה ודרכי הלמידה הנוחות והמתאימות לי. בנוסף ניתן דגש רב על תחומי עניין נוספים שאינם רק הידע או מקצועות הליבה, עבור הילדים והצוות כאחד. דרכי ההערכה כוללים ימי תוצרים, מבדקים ומיפויים תלת שנתיים על פי דרישות המשרד (כולל מיצ"בים), שימוש בחוברות וספרים של משרד החינוך.

ערכים מובילים: שלומות – well being, רעות, שיח בגובה העניינים, הורים כשותפים לדרך, פתרון קונפליקטים בדיאלוג.
כרטיס הביקור שלנו
צוות
לוח צלצולים
bottom of page